Klauzula informacyjna

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danychRehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań
Cele przetwarzaniaObjęcie umową na udzielanie świadczeń zdrowotnych, świadczenie usług medycznych oraz zarządzanie świadczeniami medycznymi, objęcie umową na wynajem i użyczenie sprzętu medycznego, sprzedaży produktów medycznych, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka, prowadzenie badań naukowych
Podstawy prawne przetwarzaniaobowiązek prawny / umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych lub wynajem sprzętu medycznego / nasz uzasadniony interes / Twoja zgoda
Odbiorcy danychpodmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie
Źródła danych i uzyskiwane danePodmiot, który zawarł umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych (dotyczy osób, dla których świadczone są usługi w ramach kontraktów partnerskich), osoba fizyczna, która zawarła umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Prawa związane z przetwarzaniem danychprawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
prawo do przenoszenia danych,
prawo dostępu do danych,
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rehasport Clinic
Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań
 • przez e-mail: biuro@rehasport.pl
 • telefonicznie:+48 / 616 281 181
 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych listownie na adres podany w pkt 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub listownie na adres: iod@rehasport.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Joanna Wiese

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • świadczyć Ci usługi medyczne, w tym realizować świadczenia w ramach kontraktu
  z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej „NFZ”) oraz zarządzać udzielanymi przez Nas usługami,
 • objąć Cię umową na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz aby dostarczyć Ci inne rodzaje usług polegających m.in. na użyczeniu sprzętu medycznego oraz sprzedaży produktów medycznych,
 • realizować badanie naukowe z Twoim udziałem, jeśli wyraziłeś na to zgodę,
 • dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia, w tym realizować wnioski dotyczące realizacji Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
 • ustalać, dochodzić i bronić się przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przekazać Ci materiały promujące produkty i usługi (w tym przy użyciu profilowania) – tego rodzaju działania będziemy prowadzić tylko w sytuacji, w której będziemy mieć w tym uzasadniony interes lub gdy wyrazisz na to zgodę,
 • przekazywać Ci materiały informacyjne dotyczące sposobu korzystania z naszych usług np.: dotyczących usprawnień w dostępie do usług, niedostępności usług, konieczności przygotowania się do badań, przypomnieniu o wizycie, zamknięciu placówek itp.,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w szczególności poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego,
 • prowadzić badania jakości i satysfakcji (w tym w oparciu o profilowanie).

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • realizacja łączącej nas umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
 • udzielanie Ci świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, ochrona Twojego zdrowia, profilaktyka zdrowotna, leczenie oraz zarządzanie udzielaniem tych usług – takie przetwarzanie regulowane jest przepisami prawa, w szczególności: ustawą o działalności leczniczej, ustawą o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w ramach świadczeń udzielanych na podstawie umów zawartych
  z NFZ także ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  i odbywa się w związku z art. 6 ust.1 lit. C RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. H RODO,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,
 • nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:
  • badaniu satysfakcji i opinii z korzystania z Naszych usług, (w tym profilowanie),
  • ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami,
  • obsłudze przekazanych reklamacji, zgłoszeń i opinii,
  • zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny,
  • przekazaniu materiałów informacyjnych dotyczących sposobu korzystania z naszych usług np.: dotyczących usprawnień w dostępie do usług, niedostępności usług, zamknięciu placówek itp.
 • obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące
  w szczególności:
  • prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,
  • realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO,
 • podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. E oraz art. 9 ust. 2 lit. I RODO).
 1. Źródło danych

W większości przypadków Twoje dane osobowe będziemy uzyskiwać bezpośrednio od Ciebie. Jednak może zdarzyć się, że inne podmioty umożliwiły Ci korzystanie z naszych usług na podstawie zawartych umów (m.in. towarzystwa ubezpieczeniowe, kluby sportowe). Na potrzeby zapewnienia odpowiedniej obsługi tego procesu, który regulowany jest umową zawartą między nami a tym podmiotem, konieczne będzie przekazanie nam Twoich danych w zakresie: dane identyfikacyjne, dane adresowe i kontaktowe
w celu objęcia Cię świadczeniami medycznymi zgodnie z zawartą umową.

 1. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Profilowania dokonujemy, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące prowadzoną przez nas działalność– w tym celu wykorzystujemy takie dane jak: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www, korzystania z Profilu Pacjenta w serwisie Rehasport oraz preferencje wyrażone w serwisach i aplikacjach Rehasport Clinic Sp. z o.o.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

 – przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu; okres liczony jest od dokonania w niej ostatniego wpisu; z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

- przez 6 lat – w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami,

- przez 5 lat - na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,

- przez 365 dni – w związku z nagrywaniem rozmów na Naszej infolinii,

- przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym,

- do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing,
 • podmiotom, które świadczą nam usługi z zakresu obsługi prawnej (w przypadku, w którym okaże się to konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami),
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:
  • podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących;
  • towarzystwom ubezpieczeniowym;
  • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku
   z prowadzonym postępowaniem;
  • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.
 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych poza EOG odbywać się będzie w oparciu
o stosowną umowę pomiędzy Rehasport Clinic Sp. z o.o. a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. W związku z powyższym możesz zażądać informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji– jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie a) powyżej,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 1. Obowiązek podania danych

W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy. zdrowotnych oraz wymogiem ustawowym.