Klauzula informacyjna

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań
Cele przetwarzania Objęcie umową na udzielanie świadczeń zdrowotnych, świadczenie usług medycznych oraz zarządzanie świadczeniami medycznymi, objęcie umową na wynajem i użyczenie sprzętu medycznego, sprzedaży produktów medycznych, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych (w tym profilowanie), rozliczenia finansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka, prowadzenie badań naukowych
Podstawy prawne przetwarzania obowiązek prawny / umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych lub wynajem sprzętu medycznego / nasz uzasadniony interes / Twoja zgoda
Odbiorcy danych podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Ciebie
Źródła danych i uzyskiwane dane Podmiot, który zawarł umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych (dotyczy osób, dla których świadczone są usługi w ramach kontraktów partnerskich), osoba fizyczna, która zawarła umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Prawa związane z przetwarzaniem danych prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
prawo do przenoszenia danych,
prawo dostępu do danych,
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rehasport Clinic  Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań
 • przez e-mail: biuro@rehasport.pl
 • telefonicznie:+48 / 616 281 181
 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Joanna Wiese, Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań
 • przez e-mail: iod@rehasport.pl
 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • świadczyć Ci usługi medyczne,
 • objąć Cię umową na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • świadczyć i zarządzać udzielaniem usług medycznych,
 • objąć umową na użyczenie sprzętu medycznego oraz sprzedaż produktów medycznych,
 • dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć reklamacje opinie i zgłoszenia, jeśli wpłyną,
 • dochodzić i bronić się przed roszczeniami,
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki),
 • realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO,
 • prowadzić badania jakości i satysfakcji (w tym w oparciu o profilowanie),
 • objąć Cię badaniem naukowym jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • udzielanie Ci świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, ochrona Twojego zdrowia, profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem Tych usług. Takie przetwarzanie regulowane jest przez przepisy prawa, w szczególności: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i odbywa się w związku z art. 9 ust. 2 lit. H RODO,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych szczególnej kategorii w celach innych niż związane z procesem Twojego leczenia, w związku z art. 9 ust. 1 lit. A RODO,
 • Realizacja umowy na świadczenie usług oraz objęcia umową opieki medycznej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,
 • Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:

- badaniu satysfakcji i opinii z korzystania z Naszych usług, (w tym profilowanie),

- dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,

- obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii,

- zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny,

- prowadzeniu marketingu i sprzedaży zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi treści oraz kanałami komunikacji (w tym profilowanie),

 • obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące
  w szczególności:

- prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,

- realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO,

 • podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. E RODO.
 1. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych. Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych celu świadczenia usług medycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane, które przetwarzamy na podstawie zgody, będziemy przetwarzać do czasu jej odwołania.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing.
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:
 • podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących;
 • Towarzystwom ubezpieczeniowym;
 • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.
 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu
o stosowną umowę pomiędzy Rehasport Clinic Sp. z o.o. a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji  – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie 1. powyżej,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz wymogiem ustawowym.