Regulamin świadczenia usług elektronicznych w serwisie Rehasport

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SERWISIE REHASPORT
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) REHASPORT CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu niniejszym ustala Regulamin świadczenia usług elektronicznych w Serwisie REHASPORT.

§1
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
  Regulamin – niniejszy regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną przy pomocy Systemu w Serwisie;
  b. Usługodawca – spółka REHASPORT CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240810, REGON: 300124187, NIP: 7811772289, kapitał zakładowy: 83.950,00 zł, będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz 295);
  c. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: www.rehasport.pl z wykorzystaniem Systemu;
  d. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie przy wykorzystaniu Systemu;
  e. Konto – część Systemu, jako indywidualne konto utworzone w Systemie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika podczas lub przed procesem Rezerwacji wizyty;
  f. Specjalista – lekarz, fizjoterapeuta, dietetyk, psycholog wykonując czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych;
  g. Rezerwacja wizyty – dokonanie rezerwacji wizyty usługi medycznej u Specjalisty za pośrednictwem Systemu w Serwisie;
  h. System – oprogramowanie Usługodawcy uruchamiane w przeglądarce na komputerze, bądź urządzeniu mobilnym, pozwalające na skorzystanie ze świadczenia w postaci wizyty lekarskiej u wybranego Specjalisty;
  i. Umowa – Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

§2
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Systemu, w tym zwłaszcza zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Systemu oraz dokonywania Rezerwacji wizyty.
 2. Użytkownik korzystając z Systemu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§3
[ZAWARCIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, PROCEDURA REZERWACJI WIZYTY]

 1. Zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem następuje poprzez założenie Konta oraz rezerwację wizyty i wiąże się z akceptacją warunków Regulaminu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może dokonać Rezerwacji wizyty po utworzeniu Konta.
 4. Potwierdzenie Rezerwacji wizyty u wybranego przez Użytkownika Specjalisty następuje bezpośrednio po umówieniu wizyty po przez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail Użytkownika. Link pozostaje aktywny przez 15 min.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do anulowania Rezerwacji wizyty w terminie do 24 h przed terminem zarezerwowanej wizyty.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych w związku z utworzeniem Konta.
 7. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 8. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, a także korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 9. Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: poznan@rehasport.pl lub adres siedziby Usługodawcy wskazany w komparycji Regulaminu.

§4
[REKLAMACJE]

 1. Reklamacje dotyczące działania Rezerwacji wizyt za pośrednictwem Systemu należy każdorazowo zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: poznan@rehasport.pl.
 2. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
 3. Korespondencja w sprawie reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika kierowana będzie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w danej reklamacji złożonej przez Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Sądem Polubownym przy Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie https://poznan.wiih.gov.pl/. Klient ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§5
[WYMAGANIA TECHNICZNE]

W celu korzystania z Systemu, Użytkownik musi spełnić poniższe warunki techniczne:
a. posiadać dostęp do sieci Internet;
b. posiadać jedną z wymienionych przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera.

§6
[POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Rehasport Clinic sp. z o.o., jako administrator danych informuje, że przetwarza Pani/a dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym min. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ( umówieniem wizyty online).
 2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących prawach zostały zawarte w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

§7
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2019 roku.
 2. Uznanie postanowienia Regulaminu za nieważne, bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie zawiadomienia oraz korespondencja, w tym ew. wezwania do zapłaty – z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu - będą wysyłane przez Usługodawcę w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przez Użytkownika podczas zakładania Konta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Rezerwacji wizyty, które powstały wskutek nieprawidłowych danych przekazanych przez Użytkownika.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

[Załącznik do REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SERWISIE REHASPORT]

KLAUZULA INFORMACYJNA dla Użytkowników Systemu w serwisie Rehasport

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rehasport Clinic Sp. z o o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań,
  - przez e-mail: biuro@rehasport.pl,
  - telefonicznie: + 48 / 616 281 181.
 2. Inspektor ochrony danych
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Górecka 30, 60-201 Poznań,
  - przez e-mail: IOD@rehasport.pl.
 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z świadczeniem usług elektronicznych przez Rehasport Clinic Sp. z o.o. za pośrednictwem Systemu w serwisie Rehasport, który umożliwia zarezerwowanie wizyty u Specjalisty. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu: 

a. niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
b. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Rehasport Clinic Sp. z o.o.
- Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegać może na przekazaniu materiałów informacyjnych dotyczących sposobu korzystania z naszych usług np.: dotyczących usprawnień w dostępie do usług, niedostępności usług, zamknięciu placówek, przypomnień o wizycie itp.
- Jeśli udzieliłeś stosownych zgód dotyczących kierowania do Ciebie działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa na świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Systemu w serwisie Rehasport,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz przekazywaniu materiałów informacyjnych dotyczących sposobu korzystania z naszych usług,
 • przepisy prawa np. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Twoja zgoda.
 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Dane, które przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa, prawnie uzasadniony interes administratora oraz do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 2. Odbiorcy Twoich danych osobowych
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa.
 1. Źródło otrzymania danych
  Dane otrzymane od Ciebie w procesie rezerwacji wizyty za pośrednictwem Systemu w serwisie Rehasport.
  Zgody dobrowolnie otrzymane od Ciebie w celu realizacji marketingu produktów i usług własnych spółki Rehasport Clinic Sp. z o.o.
 2. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.


Prawo wycofania zgody
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z Działem Marketingu pod numerem telefonu + 48 / 616 281 181 lub wysyłając wiadomość na adres email: zgody.marketing@rehasport.pl

9. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.