Wysoko specjalistycznych procedury medycznye - wirtualne środowisko

Wirtualne środowisko przestrzennego obrazowania diagnostycznego zwiększającego dostępność do wysoko specjalistycznych procedur medycznych

Badacz: prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki

Projekt zakładał stworzenie uniwersalnego wirtualnego środowiska służącego do obrazowania medycznego w trójwymiarowej przestrzeni poprzez zbudowanie innowacyjnego systemu dla pełnego wykorzystania informacji uzyskanej z metod KT i MR oraz usługi ułatwienia wymiany obrazów medycznych między podmiotami systemu ochrony zdrowia.

Główną przesłanką do podjęcia badań nad rozwiązaniem będącym przedmiotem projektu był brak w obecnym stanie ochrony zdrowia w Polsce kompleksowego, powszechnie dostępnego, szybkiego systemu umożliwiającego tworzenie wizualizacji przestrzennych tkanek, umożliwiającego ich łatwe przesyłanie, analizę oraz wspomaganie na ich podstawie decyzji klinicznych w trakcie realizacji wysoko specjalistycznych procedur medycznych. Do tej pory większość procedur medycznych, w których wykorzystywane jest obrazowanie tkanek, bazuje na obrazach płaskich, zapisywanych w standardzie DICOM. Urządzenia takie jak tomograf komputerowy czy rezonans magnetyczny i sprzężone z nimi stacje diagnostyczne dysponują co prawda specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym wizualizację przestrzenną tkanek, ale funkcje te dostępne są jedynie w pracowni diagnostycznej. Kreuje to niepotrzebne opóźnienia i inne niedogodności w dostępie, spowodowane koniecznością analizy obrazów przez wykwalifikowany personel w ramach pracowni po uzyskaniu danych wejściowych od personelu technicznego, a dopiero w następnym etapie przesłanie wyniku do prowadzącego leczenie.

Członkowie zespołu opracowali metodę tworzenia modelu przestrzennego narządów w standardzie PDF. Interaktywne wykorzystanie modeli umożliwi lekarzowi określenie położenia elementów narządów, pomiary liniowe i kątowe niezbędne do operacji oraz nałożenie modeli struktur w różnych chwilach czasowych.

Projekt nie wprowadza nowych technik obrazowania, ale umożliwia pełniejsze wykorzystanie już posiadanych informacji. Ułatwia lekarzom z ośrodków terenowych konsultacje ze specjalistą. Uniezależnia specjalistów od dostępu do pracowni KT. Standard PDF umożliwia dostęp do obrazów z poziomu każdego komputera i ułatwia przesyłanie na odległość, co umożliwi wykorzystanie zaprojektowanego środowiska w ramach prężnie rozwijającej się w dzisiejszych czasach telemedycyny.

W ramach projektu uwzględniono przypadki testowe obejmujące szerokie spektrum  specjalności medycznych o dużym znaczeniu klinicznym, takie jak: tętniak aorty, złamanie kręgosłupa, skolioza idiopatyczna i dyskopochodny ból kręgosłupa.

 

Projekt był finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz współrealizowany przez:

  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Pozananiu, Wydział Lekarski I
  • Politechnikę Poznańską, Zakład Inżynierii Wirtualnej
  • Rehasport Clinic sp. z o.o.