Regulamin

Regulamin świadczenia usług w zakresie konsultacji medycznych

za pośrednictwem łączy telefonicznych i internetowych

 przez Rehasport Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

dla pacjentów DLSO.

Postanowienia ogólne. Definicje.

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki wykonywania usługi medycznej w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem łączy telefonicznych
  i internetowych przez Rehasport Clinic sp. z o.o. w Poznaniu na rzecz Pacjentów, kierowanych do RSC przez Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym spółkę z o.o. w Gdańsku („CPOP”) dla ustalenia wysokości i rozmiaru szkód oraz rozmiaru odszkodowań i innych świadczeń należnych tym pacjentom jako osobom poszkodowanym z umów ubezpieczenia na podstawie umowy wiążącej  RSC z CPOP.
 2. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
  1. Hasło – wyrażenie artykułowane słownie lub pisemnie służące do weryfikacji Pacjenta przez Specjalistę;
  2. Konsultant – osoba, której RSC powierzyła obsługę rozmów z Pacjentem (pierwszy kontakt z Pacjentem) celem zawarcia umowy zlecenia Usługi;
  3. Pacjent – osoba fizyczna, na rzecz której wykonywana jest Usługa;
  4. RSC lub Administrator – spółka Rehasport Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto
   i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240810, NIP: 7811772289, REGON: 300124187;
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin;
  6. Specjalista – lekarz odpowiedniej specjalizacji lub fizjoterapeuta wykonujący Usługę na rzecz Pacjenta;
  7. Usługa – konsultacje medyczne wykonywane przez Rehasport Clinic sp. z.o.o. na rzecz Pacjenta na odległość, w oparciu o wywiad oraz dokumentacje medyczną przesłaną na odległość za pomocą łączności telefonicznej lub internetowej
   w formie: konsultacji telefonicznej lub wideo rozmowy;
  8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 3. Usługa świadczona jest przez spółkę Rehasport Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 30, 60-201 Poznań, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda
  w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000240810, NIP: 7811772289, REGON: 300124187.
 4. Usługa kierowana jest wyłącznie do osób skierowanych przez CPOP zgodnie
  z punktem I.1.

Informacje dla korzystających z Usługi.

 1. Usługa wykonywana jest przy użyciu standardowych łączy telefonicznych oraz (opcjonalnie) przy zastosowaniu otwartej sieci Internet. Nie można zatem wykluczyć ryzyka naruszenia bezpieczeństwa przekazywanych informacji za pośrednictwem tych łączy w wyniku celowego i bezprawnego ataku hakerskiego. Zabezpieczenie tych łączy wykluczające zagrożenie leży poza możliwościami RSC, tym niemniej zastosowany system IT, o którym mowa w punkcie 15 tiret trzeci oraz wewnętrzne procedury bezpieczeństwa RSC ograniczają ryzyko zagrożenia do sytuacji
  o charakterze incydentalnym (ryzyko naruszenia bezpieczeństwa niewielkie).
 2. Przy zawieraniu umowy o wykonanie Usługi oraz przy wykonaniu Usługi RSC korzysta z łączy, których koszty są standardowe, zwykłe dla tego rodzaju połączeń.
 3. Adres elektroniczny RSC poznań@rehasport.pl
 4. Numer telefonu kontaktowy RSC 616 281 181.
 5. Adres e-mail dla składania reklamacji poznań@rehasport.pl
 6. Dla korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie przez Pacjenta aktywnego telefonu komórkowego z możliwością wysyłania wiadomości tekstowych (SMS). W przypadku opcji wspomagania usług łączami internetu i/lub pocztą elektroniczną – niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do internetu i/lub dostępu do poczty elektronicznej z aktywnym adresem poczty (e-mail).
 7. Zakazane jest przesyłanie przez pacjenta za pośrednictwem łączy, o których mowa
  w punkcie 10 do RSC informacji o charakterze bezprawnym.

 

Koszty Usługi ponoszone przez Pacjenta.

 1. Pacjent poza kosztami ewentualnych wykonywanych przez Pacjenta połączeń, nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z wykonaniem Usługi.

 

 

Ustalenie terminu wykonania Usługi.

 1. W celu ustalenia terminu wykonania Usługi, Konsultant wykonuje połączenie telefoniczne na numer Pacjenta wskazany przez niego do kontaktu. Połączenie ze strony RSC przyjmuje Konsultant.
 2. W rozmowie z pacjentem, o którem mowa w puncie 13 powyżej, Konsultant ustala specjalizację lekarza lub fizjoterapeuty a następnie wskazuje Pacjentowi możliwie najbliższy termin udzielenia porady i określa jej rodzaj (wykonania Usługi) oraz upewnia się, że termin ten Pacjent akceptuje. W przypadku braku akceptacji terminu  Konsultant ustala z Pacjentem inny termin. Konsultant ustala z Pacjentem, czy Usługa będzie wykonywana poprzez łącze telefoniczne czy przez łącze video. Konsultant ustala również z Pacjentem, czy Pacjent chciałby przekazać Specjaliście pliki elektroniczne i w przypadku pozytywnej odpowiedzi Pacjenta,  na adres mailowy Pacjenta zostanie wysłane zaproszenie do przesłania plików poprzez przeglądarkę internetową.
 3. W rozmowie, o której mowa w punkcie 13 Konsultant upewniając się, że Pacjent zrozumiał treść informacji:
 • informuje Pacjenta, że jego prawa chroni ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.1127), w tym informuje go, że Usługa jest świadczeniem zdrowotnym, Pacjent posiada prawo do informacji o stanie zdrowia, wszystkie informacje, które przekazuje zarówno Konsultantowi jak i Specjaliście są objęte ochroną i tajemnicą, w tym tajemnica lekarską oraz, że w związku z wykonaniem Usługi sporządzona zostanie dokumentacja, mająca charakter dokumentacji medycznej, do której Pacjent ma prawo dostępu zgodnie z w/w ustawą;
 • informuje, że niniejszy Regulamin zamieszczony jest na stronie www.rehasport.pl/regulamin-dlso i upewnia się, ze Pacjent zna treść Regulaminu; Jeśli Pacjent nie zna Regulaminu, Konsultant w rozmowie przekazuje mu istotne elementy Regulaminu i upewnia się czy Pacjent zrozumiał i akceptuje ich treść.
 • informuje Pacjenta o danych dostępowych do systemu IT RSC, umożliwiających komunikację i przesyłanie danych, w tym ewentualnie adres e-mail, na który Pacjent może przekazać dokumenty niezbędne dla wykonania Usługi a nadto informuje o zakazie przesyłania za pośrednictwem łączy informacji o charakterze bezprawnym;
 • ustala z Pacjentem Hasło celem weryfikacji tożsamości Pacjenta przez Specjalistę; Hasło może być dowolnym wyrażeniem nie przekraczającym osiem znaków Hasło (bez polskich i specjalnych znaków ani spacji). Hasło nie może naruszać dóbr osobistych żadnych osób;
 • upewnia się, że Pacjent wyraża zgodę na wykonanie Usługi przez Specjalistę, informując Pacjenta, że zgoda ta jest równoznaczna ze zgodą Pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci porady lekarskiej;
 • informuje Pacjenta, że skorzystanie z Usługi przez Pacjenta, jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na to, że informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach Usługi ze Specjalistą znajdą się w jego dokumentacji medycznej oraz upewnia się, że Pacjent akceptuje te warunki.
 1. W przypadku Pacjenta nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, osobą biorącą udział w połączeniu z Konsultantem i Specjalistą może być tylko jego przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny lub pełnomocnik przedstawiciela ustawowego. W takim przypadku konsultant poucza przedstawiciela ustawowego, że warunkiem wykonania Usługi jest jego obecność przy wykonaniu Usługi (obecność przy połączeniu ze Specjalistą).
 2. Po zakończeniu rozmowy Konsultanta z Pacjentem, RSC niezwłocznie wysyła Pacjentowi informację zawierającą potwierdzenie warunków wykonania Usługi na adres e-mail (wiadomość e-mail) lub na numer telefonu (wiadomość sms)
  w przypadku braku adresu email – zgodnie z ustaleniami Pacjenta z Konsultantem. Informacja powinna zawierać:
 • termin wykonania Usługi (data i godzina) z informacją, aby Pacjent w tym terminie oczekiwał połączenia na wskazany przez siebie numer telefonu;
 • niniejszy regulamin;
 • informację ze wskazaniem miejsca publikacji niniejszego Regulaminu.

 

Szczegółowe wymogi techniczne.

18. W celu skorzystania z Usługi, Pacjent zobowiązany jest do posiadania urządzeń spełniających następujące wymagania techniczne, niezbędne do zrealizowania Usługi:

 • aktywny telefon komórkowy umożliwiający prowadzenie rozmowy głosowej
  i wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS).
 1. W celu skorzystania z Usługi w formie videorozmowy Pacjent zobowiązany jest nadto do posiadania komputera z aktywnym dostępem do internetu, wyposażonego
  w przeglądarkę Chrome oraz urządzenia umożliwiającego prowadzenie rozmowy głosowej oraz obserwację rozmówcy poprzez kamerę internetową.
 2. W celu skorzystania z opcji przesyłania wiadomości pocztą elektroniczną Pacjent zobowiązany jest do posiadania aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz komputera o którym mowa w punkcie 19.
 3. Opcje wskazane w punkcie 19 i 20 wymagają aktywnego dostępu do sieci Internet.
 4. RSC nie ma wpływu i nie bierze odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego wykorzystywanego podczas videorozmowy, w przypadku spadku jakości połączenia konieczne może być zrealizowanie Usługi poprzez łącze telefoniczne.

Wykonanie Usługi.

 1. Specjalista nawiązuje połączenie z Pacjentem w sposób i w terminie uzgodnionym przez Pacjenta z Konsultantem. Brak odbioru połączenia przez Pacjenta we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją przez Pacjenta z usługi.
 2. Specjalista weryfikuje tożsamość Pacjenta poprzez żądanie wskazania imienia, nazwiska oraz Hasła.
 3. Po weryfikacji tożsamości Pacjenta, Specjalista upewnia się, że Pacjent wyraża zgodę na wykonanie Usługi (zgoda Pacjenta).
 4. Wykonanie Usługi następuje poprzez rozmowę i przeprowadzony w trakcie rozmowy wywiad z Pacjentem. Wykonanie Usługi może być wspomagane przez dane przesyłane przez Pacjenta w formie elektronicznej.
 5. Z wykonania usługi Specjalista sporządza informację dla Pacjenta oraz (ewentualnie) wystawia receptę, podając dane recepty Pacjentowi i poucza Pacjenta o sposobie przekazania informacji i danych zgodnie z punktem 28 poniżej.
 6. Informacja i dane wskazane w punkcie 27 przekazywane są drogą elektroniczną do Pacjenta, a w przypadku gdy ich przesłanie drogą elektroniczną nie jest możliwe, zostają pozostawione do odbioru przez Pacjenta w siedzibie RSC.
 7. Czas trwania Usługi lekarskiej nie powinien przekraczać 20 minut, fizjoterapeutycznej 45 minut. Specjalista może przedłużyć czas trwania Usługi jeśli jest to niezbędne dla jej należytego wykonania. Wydłużenie czasu trwania Usługi pozostaje bez wpływu na cenę Usługi.
 8. Korzystanie z Usługi przez Pacjenta, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, że informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach Usługi ze Specjalistą znajdą się w jego dokumentacji medycznej.
 9. RSC prowadzi dokumentację medyczną Pacjenta na zasadach określonych
  w przepisach prawa.
 10. Pacjent zobowiązany jest w czasie wykonywania Usługi do przekazania Specjaliście pełnej i wyczerpującej informacji dotyczącej stanu swojego zdrowia wszelkich oraz okoliczności, które mogą mieć istotny wpływ na świadczenie Usługi.
 11. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie niezgodnych z prawdą informacji lub zatajenie informacji, które mogą mieć istotny wpływ na świadczenie Usługi.

Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych.

 1. RSC prowadzi dokumentację medyczną Pacjenta zgodnie z przepisami prawa.
 2. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej na zasadach określonych
  w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127).
 3. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest spółka Rehasport Clinic sp. z.o.o.
  z siedzibą w Poznaniu.
 4. Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane w celach:
 • nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi telemedycznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w związku z realizacją usługi telemedycznej Administrator może przetwarzać dane osobowe Pacjenta szczególnej kategorii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art 9 ust. 2 lit h RODO;
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Dane osobowe będą przez Administratora przechowywane:
 • w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, przez okres obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przez zgłoszonymi roszczeniami;
 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane oraz udostępnione przez Administratora:
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmiotom przetwarzającym);
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest dobrowolne, tym niemniej jest ono niezbędne w celu prawidłowego zrealizowania Usługi Porady telemedycznej oraz wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 1127) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Dane osobowe Pacjenta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Pacjent może skorzystać z następujących praw:
 • prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
 • prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 1. W celu wykonania powyższych uprawnień jak i celem uzyskania dodatkowych informacji Pacjent może skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty e-mail na adres iod@rehasport.pl lub listownie na adres siedziby Rehasport Clinic sp. z o. o.

Reklamacje

 1. Jeżeli Pacjent uzna, że sposób wykonania Usługi nie odpowiada zasadom określonym w umowie o wykonanie Usługi lub w przepisach prawa, może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna być złożona w języku polskim, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zwięzłym określeniem przyczyn reklamacji i doręczona RSC listem poleconym lub pocztą elektroniczną (wiadomość e-mail na adres poczty e-mail wskazany w punkcie 9 Regulaminu.
 3. RSC odpowiada na reklamację w terminie 30 dni. Brak odpowiedzi na reklamację
  w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin opublikowano poprzez zamieszczenie na stronie RSC www.rehasport.pl
 2. RSC zastrzega prawo do dokonania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą odnosić się Usług zawartych przed datą zmiany Regulaminu.