Sport

badania lekarskie dla sportowców

Kto powinien być badany?

Badaniami muszą być objęci wszyscy sportowcy, którzy chcą rozpocząć oraz kontynuować treningi w sporcie kwalifikowanym, rozumianym jako forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Obowiązek odbycia badań sportowo-lekarskich został narzucony także na trenerów, instruktorów oraz sędziów poszczególnych dyscyplin sportowych.

Kiedy powinny być wykonane badania?

Badania powinny być wykonane przed podjęciem treningów oraz cyklicznie co pół roku. Oczywiście badania powinny być wykonane także po kontuzji czy dłuższej chorobie.

Trzeba zwrócić uwagę, że badania są konieczne do rozpoczęcia i kontynuowania treningów i nie są tylko warunkiem dopuszczenia do zawodów sportowych. Niestety, nagminną praktyką jest wykonywanie badań „na ostatnią chwilę”, przed zawodami czy wyjazdem na obóz sportowy. W wielu wypadkach winę za taki stan rzeczy ponosi trener, który nie egzekwuje obowiązku posiadania ważnych badań sportowo-lekarskich jako warunku dopuszczenia zawodnika do treningów.

Kto może wydać zgodę na rozpoczęcie lub kontynuowanie treningów?

Jedynie lekarze mający odpowiednie uprawnienia, czyli specjaliści w zakresie medycyny sportowej oraz lekarze z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej uprawniającym do badań sportowo-lekarskich. Pełną moc orzeczniczą mają jedynie lekarze specjaliści.

Przy czym warto wiedzieć, że lekarz-orzecznik wydający jednoosobowo opinię kwalifikującą do uprawiania sportu narusza prawo przekraczając swoje uprawnienia. W wypadku kontuzji sportowiec posługujący się taką zdolności do uprawiania sportu naraża się np. na odmowę wypłacenia odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Jakie są uwarunkowania prawne poradnictwa sportowo-lekarskiego?

Obowiązek wykonania badań sportowo-lekarskich narzuca Ustawa o sporcie kwalifikowanym z 29 lipca 2005 r. Precyzuje ona kto i na jakich warunkach powinien być poddany obowiązkowym badaniom sportowo-lekarskim. Kwalifikacje lekarzy mogących orzekać w sporcie zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Sportu z września 2007 r.

Zakres oraz częstotliwość badań koniecznych do wydania opinii o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu został podany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. Ostatnia nowelizacja tego Rozporządzenia pochodzi z dnia 23 marca 2009 r.: „Rozporządzenie w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia”. (Dziennik Ustaw nr 58 poz. 483 )