Rehabilitacja

Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny

Rehasport Clinic to klinika, w której w jednym miejscu spotykają się wiedza, doświadczenie oraz nowoczesna technika. Proces rehabilitacji na najwyższym poziomie nie jest możliwy bez zawansowanych urządzeń pomiarowych pozwalających obiektywnie ocenić stan pacjenta oraz czynione postępy.

Biodex – dynamometr pozwalający na ocenę m.in. siły, mocy i wytrzymałości mięśni w pozycji izolowanej. Test przeprowadzany w warunkach izokinetycznych, tzn. ze stałą prędkością jest w pełni bezpieczny z racji tego, iż siła generowana jest dynamicznie – im mocniej pacjent/zawodnik pcha tym mocniejsze jest obciążenie co oznacza iż nie ma możliwości uszkodzenia tkanek zbyt dużym ciężarem.
Uzyskane wyniki pozwalają nam ocenić czy istnieje deficyt pomiędzy lewą a prawą kończyną, czy uzyskane wartości są odpowiednie do masy ciała danej osoby oraz czy stosunek siły agonistów do antagonistów, czyli mięśni o przeciwstawnych funkcjach, jest prawidłowy. Jeżeli dane wyniki są zbyt niskie możliwe jest podwyższone ryzyko kontuzji kończyny dolnej lub górnej.

BTE Primus RS – dynamometr pozwalający na ocenę m.in. siły, mocy i wytrzymałości mięśni w funkcjonalnych wzorcach ruchowych, jak najbardziej przypominających np. daną aktywność sportową lub czynności dnia codziennego. Możliwe jest również przeprowadzenie testów w pozycjach izolowanych.
Uzyskane wyniki pozwalają nam ocenić czy istnieje deficyt pomiędzy lewą a prawą kończyną, czy uzyskane wartości są odpowiednie do masy ciała danej osoby oraz czy stosunek siły agonistów do antagonistów, czyli mięśni o przeciwstawnych funkcjach, jest prawidłowy. Jeżeli dane wyniki są zbyt niskie możliwe jest podwyższone ryzyko kontuzji kończyny dolnej lub górnej.

GAMMA – system platform dynamometrycznych pozwalających sprawdzić siłę reakcji podłoża na nacisk, czyli ocenić czy dana osoba obciąża symetrycznie obie kończyny dolne w trakcie zadanych wzorców ruchowych.
Widoczne asymetrie mogą świadczyć o niezakończonym procesie powrotu funkcji kończyny bądź podświadomym unikaniem jej obciążania.

Riva DELOS Postural System – ocena wykorzystywanej strategii posturalnej wg koncepcji Rivy. Posługując się odpowiednim systemem urządzeń, na podstawie dynamicznej i statycznej oceny zachowania równowagi, Riva wyróżnia trzy sposoby (strategie) kontroli postawy:

  • Kontrola wzrokowo-proprioceptywna – najsubtelniejszy i najbardziej precyzyjny sposób kontroli postawy oparty głównie o komponentę nieświadomą czucia głębokiego. System wzrokowy służy tu doprecyzowaniu ruchu. Badany stoi na jednej nodze na niestabilnej platformie o nieskończonej liczbie stopni swobody z rękoma złączonymi z tyłu tułowia. Dla zachowania równowagi wykonuje tylko bardzo szybkie o niewielkiej amplitudzie ruchy w stawie skokowym. System przedsionkowy jest w tej sytuacji nieaktywny i nie ingeruje w subtelne, skomplikowane zachowania motoryczne bazujące na sygnałach z dwóch pozostałych systemów informacyjnych.
  • Zaburzona kontrola wzrokowo-proprioceptywna z kompensacją kończynami górnymi – badany utrzymuje pionową postawę stojąc na jednej nodze na niestabilnej platformie, wykorzystując do zachowania równowagi oprócz ruchów w stawie skokowym również ruchy kończyn górnych, które spełniają w określonej sytuacji rolę steru. Sposób ten jest wykorzystywany, gdy działanie systemu wzrokowo-proprioceptywnego jest zaburzone. Zmniejsza on ingerencję systemu przedsionkowego w zachowanie równowagi ciała.
  • Kontrola przedsionkowa (ratunkowa) – najmniej dokładny sposób kontroli postawy bazujący na informacjach z systemu przedsionkowego. Aktywowany jest dopiero przy znacznych odchyleniach głowy i jej ruchach z dużym przyspieszeniem lub opóźnieniem. Polega na ciągłych ruchach i przeciwruchach tułowia, bioder i kończyn górnych. Odpowiedź ruchowa wywołana aktywnością systemu przedsionkowego jest zazwyczaj wygórowana w stosunku do sił zaburzających równowagę ciała. Ta nieadekwatna do zastanej sytuacji biomechanicznej wygórowana odpowiedź ruchowa nie pozwala na utrzymanie równowagi na niestabilnej platformie w czasie badania.

Jeśli wyniki badań statycznych i dynamicznych pozwalają stwierdzić, iż dana osoba posługuje się zaburzoną kontrolą wzrokowo-proprioceptywną bądź kontrolą przedsionkową, może istnieć zwiększone lub znacznie zwiększone ryzyko urazu.

FMS (Functional Movement Screen) – przesiewowa ocena jakości wykonania podstawowych wzorców ruchowych pozwalająca na sprawdzenie:

  • funkcjonalnego zakresie ruchu w stawach kończyn dolnych i kończyn górnych, niezbędnego do wykonania podstawowych czynności ruchowych,
  • stabilizacji mięśniowej tułowia i kończyn
  • kontroli nerwowo – mięśniowej i strategii posturalnej

Test składa się z 7 wzorców ruchowych, wspólnych dla różnych dyscyplin sportowych a także wykonywanych w trakcie wielu czynności dnia codziennego. Wysoki wynik w teście FMS oznacza dobrą jakość wykonania zadanych wzorców, natomiast niski wynik uwidocznia najsłabsze ogniwa wymagające odpowiedniego treningu i poprawy, tak aby nie niosły one za sobą zwiększonego ryzyka urazu.