Sport

Oznaczanie PPA

Próg przemian anaerobowych (PPA). Oba te parametry mają szerokie zastosowanie zarówno w ocenie wydolności ogólnej, jak i wyznaczaniu obciążeń treningowych stosowanych w treningu rehabilitacyjnym, rekreacyjnym oraz sportowym.

rozwińzwińOznaczanie PPA

Do wyznaczania PPA stosujemy dwie metody pomiarowe.

  • Pierwsza z nich, inwazyjna, opiera się na obserwacji krzywej zmian stężenia mleczanu we krwi podczas wysiłku. Metoda ta, inaczej zwana krwawą, polega na wykonaniu przez badaną osobę wysiłku o wzrastającej intensywności. Każde obciążenie wysiłkowe po którym następuje pobór krwi kapilarnej z opuszki palca, trwa około czterech minut. Podczas trwania próby wysiłkowej w sposób ciągły rejestrowana jest częstość skurczów serca. Po wykonanej analizie uzyskujemy wartości PPA w postaci wielkości obciążenia wysiłkowego oraz HR.
  • Druga ze stosowanych przez nas metod to metoda nieinwazyjna, opierająca się na obserwacji zmian dotyczących wymiany gazowej. PPA oceniany tą metodą nosi nazwę progu wentylacyjnego (VT). I w tym przypadku stosujemy wysiłek ciągły o wzrastającej intensywności, podczas którego przy użyciu ergospirometru rejestrujemy zmiany czynności układu krążenia oraz oddechowego. Do określenia progu wentylacyjnego wykorzystujemy metodę „V-slope”. Polega ona na komputerowej analizie regresji liniowej krzywej wzrostu produkcji CO2 wobec krzywej wzrostu zużycia O2 i określenia momentu, w którym wzrost produkcji CO2 nieproporcjonalnie przekracza wzrost zużycia O2.
  • Wyposażeni w wyniki powyższych badań wydolnościowych w sposób świadomy, zaprogramowany, a przede wszystkim zindywidualizowany możemy uczestniczyć we wszelkich rodzajach aktywności ruchowej.