Badania lekarskie dla sportowców

Medycyna sportu (zdolność sportowa)

Rywalizacja sportowa na cały świecie wymaga od sportowca wykonanie podstawowych badań w celu uzyskania zdolności sportowej. W Rehasport dbamy o jakość i rzetelność oceny.

W skład podstawowych badań wchodzą:

  • Badania laboratoryjne (morfologia z rozmazem, glukoza, mocz ogólny)
  • Elektrokardiografia (EKG)
  • Ciśnienie krwi
  • Badanie masy ciała oraz wzrostu
  • Konsultacja ortopedyczna
  • Konsultacja lekarza medycyny sportu

Zakres badań jest uzależniony od uprawianej dyscypliny sportowej.

Kto powinien być badany?

Badaniami muszą być objęci wszyscy sportowcy, którzy chcą rozpocząć oraz kontynuować treningi w sporcie kwalifikowanym, rozumianym jako forma aktywności człowieka związana z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Obowiązek odbycia badań sportowo-lekarskich został narzucony także na trenerów, instruktorów oraz sędziów poszczególnych dyscyplin sportowych.

Kiedy powinny być wykonane badania?

Badania powinny być wykonane cyklicznie przed podjęciem treningów. Oczywiście badania powinny być wykonane także po kontuzji czy dłuższej chorobie.

Trzeba zwrócić uwagę, że badania są konieczne do rozpoczęcia i kontynuowania treningów i nie są tylko warunkiem dopuszczenia do zawodów sportowych. Niestety, nagminną praktyką jest wykonywanie badań „na ostatnią chwilę”, przed zawodami czy wyjazdem na obóz sportowy. W wielu wypadkach winę za taki stan rzeczy ponosi trener, który nie egzekwuje obowiązku posiadania ważnych badań sportowo-lekarskich jako warunku dopuszczenia zawodnika do treningów.

Kto może wydać zgodę na rozpoczęcie lub kontynuowanie treningów?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych - orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (np. gdy uzyska informację o zamiarze uprawiania sportu wyczynowego), (Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397.v).

W Rehasport dbamy, aby orzecznictwo o zdolności do uprawiania danego sportu było wydawane przez lekarza mającego odpowiednie uprawnienia, czyli specjalistów w zakresie medycyny sportowej oraz lekarzy z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej uprawniającym do badań sportowo-lekarskich. 

Jakie są uwarunkowania prawne poradnictwa sportowo-lekarskiego?

Obowiązek wykonania badań sportowo-lekarskich narzuca Ustawa o sporcie kwalifikowanym z 29 lipca 2005 r. Precyzuje ona kto i na jakich warunkach powinien być poddany obowiązkowym badaniom sportowo-lekarskim. Kwalifikacje lekarzy mogących orzekać w sporcie zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Sportu z września 2007 r.

Zakres oraz częstotliwość badań koniecznych do wydania opinii o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu został podany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. Ostatnia nowelizacja tego Rozporządzenia pochodzi z dnia 1 marca 2019 r.: „Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń." (Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397.v)