Trening mentalny

Podstawowym zadaniem jest zapewnienie naszym pacjentom kompleksowej opieki psychologicznej. Stwarzamy warunki pełnej dyskrecji i intymności, dzięki czemu nasi pacjenci czują się bezpiecznie, otrzymują wsparcie, zrozumienie i pomoc w rozwiązaniu swoich problemów. Pomoc psychologiczną rozumiemy jako proces, w którym psycholog towarzysząc pacjentowi w przeżywaniu przez niego trudnych doświadczeń, pomaga mu zrozumieć ich sens i nadać nowe znaczenie, by ostatecznie doprowadzić do korzystnej i pożądanej przez pacjenta zmiany.

Oprócz ogólnie pojętej psychologicznej interwencji obszarem naszych działań jest podejmowanie czynności w zakresie psychologii sportu.

Współczesna psychologia sportu stała się jedną z najważniejszych dziedzin wspomagających zawodników w osiąganiu najlepszych wyników sportowych. Postępująca profesjonalizacja, a także komercjalizacja sportu sprawia, że zawodnicy pragnący osiągnąć coraz większe sukcesy poszukują różnych metod i środków ułatwiających im funkcjonowanie.

Naszą wiedzę i kompetencje z zakresu psychologii sportu wykorzystujemy w dwóch obszarach: diagnoza i pomiar.

  • Wykonujemy pomiar stan psychchofizyczny w okresie treningowym, przed zawodami i podczas ich trwania. Diagnozujemy poziom przygotowania mentalnego, tj. koncentracji, nastawienie na cel, motywacji i pobudzenie emocjonalne, poziom samooceny, samokontroli, samoakceptacji, stresu i sposobów radzenia sobie z nim przy naborze i selekcji uzdolnionych sportowców, testujemy zdolności, ocenę potrzeb sportowców.
  • interwencja
    Doradztwo i poradnictwo psychologiczne oprócz ww. diagnozowanych obszarów skupia się przede wszystkim na pracy z pacjentem pourazowym. Interwencja psychologiczna niosąca ze sobą wsparcie, zrozumienie, minimalizowanie lęku, oparta jest na współpracy z całym zespołem medycznym.

W pracy z pacjentem jako jedną z metod terapii wykorzystujemy biofeedback. Jest to metoda polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, których normalnie świadomie nie kontroluje.

Stosujemy również nieinwazyjną metodę diagnostyczną EEG, służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis.