Zapytanie ofertowe

Poznań, dnia 17 marca 2014 r.

REHASPORT CLINIC SP.  ZO.O.
Ul. Górecka 30
60-201 Poznań

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B przez firmę REHASPORT CLINIC w celu automatyzacji wymiany danych z Partnerami” firma REHASPORT CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  ogłasza następujące zapytanie ofertowe:

Opis projektu
Celem projektu  jest stworzenie innowacyjnego systemu informatycznego, który umożliwi automatyzację wymiany danych z Partnerami Biznesowymi firmy REHASPORT CLINIC.

Realizacja projektu przyczyni sie do automatyzacji 7 procesów biznesowych:

Dzieki zaimplementowanym w systemie B2B modułom zagwarantowana bedzie m. in.:

ETAP I  – Analizy przygotowawcze, usługi doradcze i eksperckie

Okres realizacji etapu I: (01.03.2014 r. – 31.08.2014 r.)

 

 1. Przedmiot zamówienia: Zakup usługi eksperckiej – Analiza procesu, analiza technologiczna, inżynieria procesów biznesowych i przygotowania dokumentu Specyfikacji wymagań systemu

Ilość sztuk:1

Opis: Na tym etapie musi być przeprowadzona szczegółowa analiza pod kątem wszelkich skrajnych sytuacji mogących wystąpić w czasie współpracy z partnerami w relacjach B2B oraz oczywiście podstawowych i prawidłowych ścieżek przebiegów procesów. Przeprowadzenie analizy procesu, wymagań systemowych ma za zadanie, precyzyjnie określić zakres funkcjonalny, prawidłową konfigurację i modyfikację tworzonej platformy, w celu dopasowania jej do przebiegu procesów biznesowych przedsiębiorstwa oraz uwzględnienia wymagań związanych z wymianą informacji między partnerami. Na etapie analizy bardzo często dochodzi do re-inżynierii obecnych procesów biznesowych firmy, w celu ich optymalizacji i dostosowania do know-how zaszytego w standardowych przebiegach procesów wdrażanego systemu. Przeprowadzenie analizy wymagań systemowych jest konieczne do określenia zakresu systemu w celu dopasowania go do procesów biznesowych firmy i wymagań transmisyjnych partnerów. Reinżynieria obejmie analizę i rozpoznanie obecnych procesów, zlokalizowanie i zdefiniowanie wąskich gardeł procesów oraz zaproponowanie i zamodelowanie zmian w procesach, ich optymalizację. Reinżynieria pozwala w sposób właściwy i efektywny przygotować i przeprowadzić proces wdrożenia nowego rozwiązania, oraz przygotuje organizację na zastosowanie nowych technologii, wskazanie nowej organizacji pracy, reorganizację struktury organizacyjnej i delegowanie nowych uprawnień. Z zebranych wewnętrznie danych wynika, że analizie zostanie poddanych 7 (wskazane w projekcie) procesów biznesowych. Analiza przeprowadzona zostanie w poszczególnych obszarach odpowiadającym rozwiązaniom informatycznym, jakie składać się będą na platformę B2B. W ramach analizy powstanie również dokument specyfikacji funkcjonalnej obejmującej opis budowanych modułów z podziałem na dokumentację elementów graficznych, bazodanowych i funkcjonalnych. Do każdego modułu zostanie dostarczony opis wszystkich uprawnień które można nadać użytkownikom wraz z charakterystyką ich działania i wpływu na zachowanie poszczególnych elementów systemu takich jak widoczność, edytowalność oraz możliwość i zakres wykonania innych akcji. Do każdego modułu zostanie też przygotowany zestaw testów akceptacyjnych obejmujących pełną funkcjonalność oddawaną użytkownikom. Podczas analizy szczególna uwaga zostanie poświęcona na obszar systemów ekspertowych wymagających specjalistycznego podejścia i odpowiedniego zaplanowania całości systemu. W wyniku analizy powstanie bardzo dokładny opis funkcjonalności systemu na podstawie którego zostanie zaprojektowany i zbudowany system opisany we wniosku.

 1. Przedmiot zamówienia:Zakup usług eksperckich w zakresie projektowania i przygotowania dokumentu Projekt techniczny systemu

Ilość sztuk: 1

Opis: Po wykonanej analizie musi zostać przeprowadzone projektowanie systemu które pozwoli na bezproblemową implementację rozwiązania. Zostanie przeprowadzona techniczna analiza systemu Wnioskodawcy oraz Partnerów. W wyniku projektowania powstanie szczegółowy dokument opisujący techniczne aspekty funkcjonowania systemu ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów wymiany dnaych. Powstała dokumentacja techniczna będzie opisywała czterech najważniejsze perspektywy. Pierwsza to perspektywa fizyczna obejmująca projekt i topografie przyszłego środowiska w którym będzie działać system. Zostaną opisane wszelkie elementy sprzętowe i programowa takie jak serwery, firewalls, load balancers, kanały i protokoły komunikacyjne. Kolejna perspektywa to warstwa logiczna obrazująca dekompozycje na elementy funkcjonalne. Trzecia perspektywa, implementacyjna, obejmie projekt wartw aplikacji takich jak prezentacja, logiki biznesowej i warstwy danych. Zostaną zaprojektowane i opisane wszystkie elementy takie jak diagram klas, diagram bazy danych oraz najważniejsze mechanizmy takiej jak autoryzacji, dostępu do danych.  Czwarta perspektywa, procesowa, będzie obejmować opis technicznych aspektów realizowanych w systemie procesów. Zostaną uwzględnione i wyspecyfikowane takie czynniki jak asynchroniczność, sekwencyjność czy równoległość zachodzących procesów. Dokumentacja techniczna obejmie również opis wymagań jakościowych takich jak wydajność, dostępność, bezpieczeństwo. Do każdego z wymagań zostanie przeprowadzona dekompozycja i zaprojektowany zostanie sposób ich dostarczenia. Projekt techniczny dodatkowo opisze sposób testowania i weryfikacji wszystkich przyjętych założeń i wymagań w postaci testów wydajnościowych, przywracania systemu po awarii czy testów bezpieczeństwa. Podczas projektowania szczególna uwaga zostanie poświęcona na obszar systemów ekspertowych wymagających specjalistycznego podejścia i odpowiedniego zaplanowania całości systemu. W wyniku projektowania powstanie dokładna dokumentacja na podstawie której zostanie zaimplementowany nowy systemu.

 

 1. Przedmiot zamówienia: Zakup usług eksperckich w zakresie projektu graficznego i optymalizacji ergonomii interfejsów użytkownika

 Ilość sztuk: 1

Opis: W celu zapewnienia optymalnej ergonomii interfejsu i co za tym idzie efektywności pracy z systemem zostanie wykonany projekt graficzny z uwzględnieniem najlepszych praktyk z dziedziny ergonomii interfejsów. W ramach usługi zostanie przeprowadzone projektowanie interfejsów użytkownika czyli:

– stworzenie reprezentacji kluczowych grup użytkowników w formie profilu potrzeb i oczekiwań

– przygotowanie koncepcji działania aplikacji w formie interaktywnych makiet implementujących najlepsze praktyki z dziedziny ergonomii interfejsów użytkownika

– analiza interakcji na grupie wybranych użytkowników wykonana w oparciu o symulację działania z makietami

– finalna optymalizacja na podstawie zgromadzonych podczas analizy danych i wywiadów z użytkownikami

Wynikiem prac będzie dokładny graficzny projekt oraz wytyczne do implementacji interfejsów w aplikacji.

 1. Przedmiot zamówienia: Zakup usług eksperckich w zakresie budowy i weryfikacji prototypu rozwiązania

Ilość sztuk: 1

Opis: Na podstawie specyfikacji wymagań i projektu technicznego zostanie zbudowany prototyp obejmujący kluczowe funkcje oraz obszary cechujące się najwyższym ryzykiem technicznym. Z uwagi na największe ryzyko szczególna uwaga będzie zwrócona na mechanizmy integracji b2b, integracji z wewnętrznym systemem enova oraz aspekty zaawansowanej usługi dostępnej w modelu SaaS którą wnioskodawca chce udostępnić partnerom. Prototyp potwierdzi realizowalność i przyjęte założenia technologiczne. Pozwoli też na lepsze przygotowanie aspektów wydajności i skalowalności. Prototyp będzie obejmował weryfikację modeli decyzyjnych oraz porównanie alternatyw które pojawią się na etapie specyfikacji i projektowania system. Budowa i weryfikacja prototypu pozwoli na minimalizację ryzyka technicznego i biznesowego oraz na głębszą weryfikację celów projektu przed poniesieniem głównych nakładów projektowych. Dodatkowo dzięki przetestowaniu modeli decyzyjnych pozwoli poprawić ich skuteczność i atraktyjność dla partnerów Wnioskodawcy.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Partnerów typu zleceniodawca

Ilość sztuk: 1

Opis: Umożliwi zarządzanie kartoteką partnerów biznesowych typu zleceniodawca. Funkcjonalność obejmie tworzenie, edycję, usuwanie i blokowanie obiektów zawierających najważniejsze dane partnerów. Moduł będzie stanowił centralny punkt danych o partnerach. System powinien dodatkowo umożliwiać sprawne przeszukiwanie bazy partnerów. Moduł jest niezbędny aby przetwarzać pozostałe dane o partnerach czyli ich zlecenia, użytkowników oraz rozliczenia.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Partnerów typu podwykonawca

Ilość sztuk: 1

Opis: Umożliwi zarządzanie kartoteką partnerów biznesowych typu podwykonawców. Funkcjonalność obejmie tworzenie, edycje, usuwanie i blokowanie obiektów zawierających najważniejsze dane partnerów. Moduł będzie stanowił centralny punkt danych o partnerach. System powinien dodatkowo umożliwiać sprawne przeszukiwanie bazy partnerów. Moduł jest niezbędny aby przetwarzać pozostałe dane o partnerach czyli ich zlecenia, użytkowników oraz rozliczenia.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Użytkowników

Ilość sztuk:1

Opis: Umożliwi zarządzanie użytkownikami systemu. Funkcjonalność obejmie tworzenie, edycje, usuwanie i blokowanie użytkowników oraz takich jednostek organizacyjnych jak działy i zespoły. Moduł pozwoli na zarzadzanie strukturą organizacyjną wnioskodawcy i zewnętrznych partnerów co pozwoli na elastyczne określenie poziomu dostępu do danych. Moduł jest niezbędny aby zagwarantować, że każdy partner będzie miał dostęp tylko do swojej części struktury.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Uprawnień

Ilość sztuk:1

Opis: Umożliwi elastyczne zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu. Funkcjonalność zapewni możliwość tworzenia ról oraz przypisywania do nich praw do wykonywania poszczególnych akcji takich jak tworzenie nowego wpisu czy jego edycja. Mechanizm uprawnień musi również uwzględniać kontekst użytkownika. Elastyczność rozwiązania umożliwi łatwe dostosowywanie się do zmian w organizacji Wnioskodawcy i jego Partnerów. Moduł jest niezbędny aby zagwarantować pracę poszczególnych użytkowników zgodną z wytycznymi zleceniodawców i odpowiedni poziom dostępu do danych.

 

Pozycje 1-8 w etapie nr 1 – maksymalny termin wykonania mija 31-08-2014

ETAP II (01.09.2014 r. – 31.12.2014 r.)

W etapie drugim prowadzone będą dalsze działania mające na celu budowę systemu B2B. Zakupione zostaną wartości niematerialne i prawne, obejmujące moduły samego systemu B2B. W ramach tego etapu zaplanowano następujące działania:

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Rezerwacji przez portal www

 Ilość sztuk: 1

Opis: Umożliwi umówienie wizyty przez użytkownika z poziomu witryny internetowej podwykonawcy lub zleceniodawcy. Specjalne narzędzie umożliwiać będzie sprawdzenie wolnych terminów i wykonanie rezerwacji. Moduł jest niezbędny w celu integracji wszystkich kanałów umawiania wizyt i zapewnienia aktualnych informacji o wolnych terminach.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Komunikatów

Ilość sztuk: 1

Opis: W celu wyeliminowania komunikacji drogą ustną, emailami lub przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej, system będzie oferował wewnętrzny kanał komunikacji związany z danym zleceniem. Umożliwi to sprawną komunikację z pełną historią. Moduł jest niezbędny do realizacji współpracy ze wszystkimi partnerami.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Terminarzy

Ilość sztuk: 1

Opis: Ma służyć do zarządzania zasobami udostępnianymi przez podwykonawców, musi posiadać system definiowania kalendarzy i terminów w których można rezerwować wizyty, uwzględniać ogólne kalendarze dni wolnych jak również powtarzalne reguły ustalane dla poszczególnych zasobów. Dodatkowo powinien pozwalać na wprowadzenie wyjątków takich jak niedostępność z uwagi na zdarzenia losowe. Terminarze dla zasobów powinny też pozwalać na określenie dodatkowych atrybutów takich jak szerokość okienka wizyty, minimalny czas poprzedzający rezerwację, konieczność potwierdzenia rezerwacji telefonicznie, email’em, sms’em. Musi pozwalać za przeglądanie i zarządzanie wieloma kalendarzami jednocześnie, na tworzenie grup kalendarzy. Moduł jest niezbędny do pełnej automatyzacji procesu przekazywania zleceń.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Pacjentów

Ilość sztuk: 1

Opis: Będzie stanowił centralne repozytorium danych związanych z klientem. Umożliwi dostęp do dokumentów, historii działań, zleceń związanych z klientem oraz produktów które są z nim związane. System ma również zawierać informację o tym ile poszczególnych usług wykorzystał klient.  Dzięki tej kartotece, partnerzy będą mogli wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z bieżącymi i archiwalnymi działaniami. Moduł jest niezbędny w celu przekazywania informacji o realizowanych zleceniach.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Generowania Dokumentów

Ilość sztuk: 1

Opis: System musi umożliwiać zdefiniowanie Zleceniodawcy szablonów dokumentów które w jego imieniu wykorzystuje Wnioskodawca i jego partnerzy. Jest to kluczowe dla spójnego wizerunku i wrażeń z obsługi końcowych klientów Zleceniodawcy. Moduł jest niezbędny z uwagi na wymogi stawiane przez Zleceniodawców.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Zleceń

Ilość sztuk: 1

Opis: Ma umożliwić zleceniodawcom oraz Wnioskodawcy sprawne przeszukiwanie bazy danych podwykonawców oraz wprowadzanie zleceń bezpośrednio do nowego systemu B2B wnioskodawcy. Wbudowana wyszukiwarka powinna umożliwiać filtrowywanie po wielu warunkach takich jak lokalizacja geograficzna, zakres usług czy cena. Moduł jest niezbędny do realizacji współpracy z podwykonawcami oraz zleceniodawcami.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Historii Pobytu Pacjenta

Ilość sztuk: 1

Opis: Moduł będzie umożliwiał gromadzenie wyspecjalizowanych i bardzo szczegółowych danych na temat terminów i miejsc hospitalizacji pacjenta, jak również przeprowadzonych działań, zażytych środków i pozostałych zdarzeń związanych z realizacją usługi na rzecz zleceniodawcy. Moduł jest szczególnie ważny gdyż wnioskodawca specjalizuje się w bardzo złożonych przypadkach jak np. rehabilitacje sportowe. Zleceniodawcy takich usług są bardzo wymagający i oczekują dostępu do wszelkich informacji o przebiegu realizacji zlecenia. Moduł jest niezbędny, aby spełnić oczekiwania zleceniodawców.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Historii Choroby

Ilość sztuk: 1

Opis: Moduł będzie umożliwiał gromadzenie wyspecjalizowanych i bardzo szczegółowych danych na temat stanu zdrowia pacjenta i jego zmiany w czasie. Dane będą wprowadzane przez wnioskodawcę i jego podwykonawców. Wprowadzanie danych bezpośrednio do systemu wnioskodawcy pozwoli na uniknięcie błędów wynikających z ponownego przepisywania lub zagubienia dokumentacji. Moduł jest niezbędny w celu spełnienia wymogów stawianych przez zleceniodawców.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Historii Diagnostyki Obrazowej

Ilość sztuk: 1

Opis: Moduł będzie umożliwiał gromadzenie wyspecjalizowanych i bardzo szczegółowych danych dla przeprowadzonych procedur diagnostyki obrazowej. Dane będą wprowadzane przez wnioskodawcę i jego podwykonawców. Wprowadzanie danych bezpośrednio do systemu wnioskodawcy pozwoli na skrócenie czasu realizacji zleceń oraz na udostępnienie pełnej informacji o pacjencie. Moduł jest niezbędny w celu spełnienia wymogów stawianych przez zleceniodawców.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Historii Zabiegów i Operacji

Ilość sztuk: 1

Opis: Moduł będzie umożliwiał gromadzenie wyspecjalizowanych i bardzo szczegółowych danych na temat zrealizowanych w ramach zleceń zabiegów i operacji. Moduł pozwoli na usprawnienie procesów związanych z konsultacjami które podwykonawcy przeprowadzają w stosunku do proponowanych do wykonania procedur medycznych. Dodatkowo moduł umożliwi przechowywanie nagrań wideo z operacji. Moduł jest niezbędny z uwagi na potrzeby zleceniodawców, dostęp do precyzyjnych opisów zabiegów i nagrań wideo są szczególnie istotne w przypadku  dochodzenia roszczeń i spraw sądowych przez pacjentów wobec zleceniodawców.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Magazynowy

Ilość sztuk: 1

Opis: Umożliwi zarządzanie i kontrolę przekazywanych do partnerów i pacjentów materiałów oraz produktów. Dostarczy funkcjonalność z zakresu gospodarki magazynowej, stanów poszczególnych indeksów produktowych a także kontrolę i automatyczne zarządzanie zapotrzebowaniem na materiały. Moduł jest niezbędny do pełnej automatyzacji rozliczeń z partnerami.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Produktów

Ilość sztuk: 1

Opis: Umożliwi definiowanie składowych usług i produktów oferowanych zleceniodawcom. System ma umożliwiać pełne zarządzanie cyklem produktu od wprowadzenie i negocjacji między partnerami a wnioskodawcą poprzez opublikowanie i ostateczną archiwizację. Mechanizm zarządzania musi pozwalać na definiowanie dat ważności i zawierać mechanizm powiadomień o zbliżających się terminach dezaktualizacji. Moduł jest konieczny do przeprowadzania automatycznych rozliczeń i zachowania spójności danych.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Cenników

Ilość sztuk: 1

Opis: Umożliwi definiowanie  ceny dla szczegółowych zakresów usług, produktów i składowych produktów w sposób spójny dla wszystkich podwykonawców. System ma umożliwiać pełne zarządzanie cyklem cennika od wprowadzenia i negocjacji między partnerami a wnioskodawcą poprzez opublikowanie i ostateczną archiwizację. Mechanizm zarządzania musi pozwalać na definiowanie dat ważności i zawierać mechanizm powiadomień o zbliżających się terminach dezaktualizacji.  Moduł jest konieczny do przeprowadzania automatycznych rozliczeń i zachowania spójności danych.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Rozliczeń

Ilość sztuk: 1

Opis: Umożliwi automatyczne podsumowywanie zleceń udzielonych przez zleceniodawcę w określonym czasie i ich wycenę na podstawie zawartej umowy oraz wystawienie stosownej zagregowanej faktury za zlecenia w danym okresie. Moduł musi być zaawansowany i brać pod uwagę poszczególne modele rozliczeń w tym w szczególności:

 

Moduł jest konieczny do przeprowadzania automatycznych rozliczeń.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Wymiany Danych w standardzie HL7

Ilość sztuk: 1

Opis: Umożliwi wymianę danych między systemami laboratoriów diagnostycznych a nową platformą B2B w zakresie przesyłania danych na temat wyników badań laboratoryjnych. HL7 jest międzynarodowym standardem wymiany danych medycznych, w Polsce szczególnie szeroko stosowany w laboratoriach diagnostycznych. Moduł umożliwi automatyczne raportowanie szczegółowych wyników badań (np. badania hematologiczne, surowicy krwi). Moduł spowoduje wzrost wydajności i eliminacje błędów spowodowanych przepisywaniem wyników do komputera. Moduł  jest konieczny w celu eliminacji papierowych nośników danych i pełnej automatyzacji procesów realizacji zleceń.

 

Pozycje 1-15 w etapie nr 2 – maksymalny termin wykonania mija 31-12-2014

ETAP 3  (01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.)

W etapie trzecim prowadzone będą dalsze działania mające na celu budowę systemu B2B. Zakupione zostaną wartości niematerialne i prawne, obejmujące moduły samego systemu B2B. Planowane jest nabycie serwera. W ramach tego etapu zaplanowano następujące działania

1.      Przedmiot zamówienia: Moduł Systemu Eksperckiego do kontekstowych podpowiedzi w diagnostyce medycznej

 Ilość sztuk: 1

Opis: Moduł będzie podpowiadał podwykonawcom jakie archiwalne przypadki znajdujące się we wspólnej bazie danych, warto przejrzeć w kontekście realizowanego zlecenia. System będzie również podpowiadał które procedury medyczne lub jaki typ rehabilitacji warto zastosować by osiągnąć optymalny rezultat lub czy i jaka jest potrzebna dodatkowa diagnoza. Podpowiedź będzie brała pod uwagę całą bazę wiedzy a wyniki będą dostosowane do kontekstu danego przypadku. Zasada działania modułu będzie oparta na algorytmach sztucznej inteligencji podpowiadających najbardziej trafne informacje. Przy każdej sprawie pod uwagę będzie brany profil pacjenta, typ realizowanej usługi oraz historia choroby pacjenta, wyniki badań. Moduł jest niezbędny, aby uatrakcyjnić i przekonać do współpracy jak największą liczbę partnerów. Dodatkowo zastosowane rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia jakości usług, efektywność i konkurencyjności wnioskodawcy i jego podwykonawców co pozwoli wzmocnić relacje biznesowe.

2.      Przedmiot zamówienia: Moduł Konfiguracji Formularzy

Ilość sztuk:1

Opis: Umożliwi elastyczną konfigurację atrybutów procesu. Pozwoli na określenie widoczności, wymagalności i reguł walidacji dla poszczególnych kontrolek formularza. Moduł będzie umożliwiał tworzenie wielu różnych szablonów formularzy ich wersjonowanie oraz powielanie. Poszczególne pola formularzy muszą umożliwiać takie ich zdefiniowanie aby po przeniesieniu do modułu hurtowni danych możliwa była ich dalsza automatyczna analiza i obróbka w module business intelligence. W szczególności musi być zagwarantowane, że nie zostanie utracona informacja o biznesowym i medycznym znaczeniu danego atrybutu.  Moduł jest konieczny aby wnioskodawca oraz zleceniodawcy mogli precyzyjnie zdefiniować swoje wymogi w zakresie gromadzonych danych i warunku pracy dla wykonawców.

3.      Przedmiot zamówienia: Moduł Gromadzenia Odpowiedzi

Ilość sztuk: 1

Opis: Umożliwi wprowadzanie wyników przez podwykonawców bezpośrednio na platformę B2B. Wprowadzanie wyników będzie oparte o dynamiczne generowane formularze na podstawie szablonów definiowanych w module konfiguracji formularzy. Dynamiczne formularze muszą zachować i wymuszać wszelkie zdefiniowane zasady w tym w szczególności wymagalność oraz prawidłową formę. Umożliwi to szybszy dostęp do wyników oraz pozwoli na wzrost wydajności pracy oraz wyeliminowanie błędów powstałych na skutek ręcznego wprowadzania wyników. Moduł jest niezbędny do automatyzacji i likwidacji papierowych form przekazywania danych i wyników badań.

4.      Przedmiot zamówienia: Moduł Hurtowni Danych

Ilość sztuk: 1

Opis: Moduł zostanie zbudowany w celu wprowadzenia wyższej warstwy abstrakcji do gromadzonych danych. Zaprojektowany model będzie pozwalał na wszechstronną analizę danych demograficznych, informacji na temat struktur i funkcji ciała, wyników przeprowadzonych badań biomechanicznych, diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej jak również stosowanych procedur i preparatów medycznych. Wszystkie dane muszą być przygotowane do analizy pod kątem serii danych zmieniających się w czasie. Schemat danych musi pozwalać na elastyczne rozszerzanie zakresu przechowywanych informacji. Podstawowa baza relacyjna nie spełnia wszystkich wymogów stawianych przez moduł business intelligence oraz systemy eksperckie. Na potrzeby projektu zostanie zaprojektowany i zaimplementowany specjalnie zoptymalizowany schemat danych który będzie systematycznie uzupełniany w miarę pojawiania się nowych danych w systemie. Moduł będzie również umożliwiał na eksport wybranych obszarów danych w postaci źródłowej. Moduł jest niezbędny aby uatrakcyjnić i przekonać do współpracy jak największą liczbę partnerów.

5.      Przedmiot zamówienia: Moduł Business Intelligence

Ilość sztuk: 1

Opis: Moduł będzie umożliwiał analizowane statystyk z danych zgromadzonych w głównej bazie systemu oraz w hurtowni danych. Statystyki będzie można konfigurować w wielu wymiarach np. z podziałem na dane ogólnobiznesowe jak tematy, zleceniodawców, podwykonawców i ich pracowników, lokalizację geograficzną, wykonane typy usług, jak również wyspecjalizowane dane medyczne dotyczące realizowanych świadczeń i prowadzonych badań. System będzie umożliwiał wyliczanie metryk oraz wizualizację analiz. Moduł jest niezbędny, aby uatrakcyjnić i przekonać do współpracy jak największą liczbę partnerów. Dodatkowo zastosowane rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia efektywność i konkurencyjności wnioskodawcy.

 

Pozycje 1-5 w etapie nr 3 – maksymalny termin wykonania mija 30-06-2015

 

ETAP 4 – (01.07.2015 r. – 31.12.2015 r.)

W etapie czwartym prowadzone będą dalsze działania mające na celu budowę systemu B2B. Zakupione zostaną wartości niematerialne i prawne, obejmujące moduły samego systemu B2B. Ponadto zakupione zostaną usługi wdrożeniowe oraz przeprowadzone zostanie szkolenie. W ramach tego etapu zaplanowano następujące działania:  

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Web Application Load Balancer, 1 szt.

Ilość sztuk: 1

Opis: Wdrożenie i konfiguracja dedykowanych rozwiązań technicznych umożliwiających pracę systemu w modelu klastrowym. Rozwiązanie musi dotyczyć zarówno bazy danych jak i serwera aplikacji. Wprowadzenie narzędzia pozwoli na zwiększenie wydajności praz zapewni większy poziom dostępności dzięki uruchomieniu platformy na kilku serwerach. Narzędzie ma działać w podejściu „failover” co znaczy ze ma zapewnić zdolności do działania nawet w przypadku awarii jednego z serwerów na poziomie bazy danych bądź serwera aplikacji. Dodatkowo ma implementować politykę „zero-downtime” czyli umożliwiać wgrywanie aktualizacji i nowych wersji aplikacji bez konieczności wprowadzania przerw w działaniu systemu. Moduł jest niezbędny aby zapewnić dostępność i wydajność rozwiązania na poziomie wymaganym przez partnerów.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Web Application Firewall

Ilość sztuk: 1

Opis: Wdrożenie i konfiguracja dedykowanych rozwiązań zgodnych z zaleceniami OWASP (Open Web Application Security Project). W szczególności odporność na popularne ataki. Moduł powinien również zapewniać logowanie akcji wykonywanych przez zalogowanych i anonimowych użytkowników. Ruch powinien być poddawany analizie pod kątem występowania prób ataku. Wykrycie próby ataku powinno skutkować uruchomienie odpowiedniej procedury bezpieczeństwa. Moduł jest niezbędny aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych na poziomie wymaganym przez partnerów.

 1. Przedmiot zamówienia: Moduł Integracji z systemem Enova

Ilość sztuk: 1

Opis: Umożliwi wymianę danych między systemem finansowo-księgowym Enova a nową platformą B2B w zakresie przesyłania danych finansowych oraz magazynowych. Moduł jest niezbędny aby zapewnić automatyczne rozliczenia oraz wyeliminować papierowy obieg dokumentów.

 1. Przedmiot zamówienia: Zakup usług w zakresie konfiguracji platformy sprzętowej i systemowej środowiska produkcyjnego oraz wdrożenie systemu B2B,

Ilość sztuk: 1

Opis: Konfiguracja serwera to usługa polegająca na prawidłowym ustawieniu środowiska pracy systemu informatycznego w zakresie serwera sprzętowego oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania serwerowego. Wymienić tutaj należy przede wszystkim wszelkie operacje z konfiguracji sieci. Duży nacisk będzie położony na bezpieczeństwo serwera i danych które on przechowuje i przetwarza. W zakresie konfiguracji wykonana zostanie również odpowiednia konfiguracja serwisów serwera począwszy od dostępności jego zasobów, współdzielenia danych po konfigurację kont użytkowników i odpowiednie wydzielenie serwisów do zarządzania. W zakres zadania wchodzi również konfiguracja infrastruktury bazodanowej i programistyczną w celu przygotowania jej do wdrożenia rozwiązań informatycznych systemu B2B. Usługa ta będzie polegać na przeprowadzeniu fizycznej instalacji oprogramowania oraz przeprowadzenie testów spójności systemu. Jest to wydatek konieczny dla prawidłowej realizacji projektu, który da podstawę do kontynuacji prac w zakresie wdrożenia systemu B2B (modułów) w ramach zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań. Obejmie ono wdrożenie systemu u Wnioskodawcy, instalację, nadanie uprawnień użytkownikom, a także konfigurację dostępu. Zakupione oprogramowanie będzie musiało zostać zainstalowane i skonfigurowane, Wnioskodawca zaś nie posiada odpowiednich kompetencji, by te działania zrealizować samodzielnie, stąd niezbędne jest skorzystanie z usług zewnętrznych doradców w tym zakresie.

 1. Przedmiot zamówienia: Zakup usług informatycznych związanych z instalacją oprogramowania – Migracja danych do nowego systemu B2B

Ilość sztuk: 1

Opis: Usługa polegająca na przygotowaniu zestawu danych do pierwszego uruchomienia systemu. Pusty system bez zdefiniowanych danych nie jest w pełni funkcjonalny. Rozpoczęcie pracy systemu wiąże się z uzupełnieniem słowników danych wykorzystywanych w systemie. Zestawione muszą być dane partnerów, skonfigurowane workflowy, role i uprawnienia.

 1. Przedmiot zamówienia: Zakup usług w zakresie testów wydajnościowych środowiska produkcyjnego oraz wytworzonego systemu B2B

Ilość sztuk: 1

Opis: Testy te będą głównie testami wydajnościowymi oraz testami ergonomii. Przeprowadzone one zostaną głownie dla najbardziej czasochłonnych i obciążający system procesów, co kontrolowane będzie poprzez odpowiednie statystyki wydajności systemu oraz wskaźniki zaimplementowane podczas wdrożenia. Jest to okres, w którym wdrożone oprogramowanie będzie przechodziło ostateczny test, podczas normalnej pracy. Nawet najlepiej działająca aplikacja/system nie dostanie akceptacji na wdrożenie, jeśli nie będzie spełniała wymogów wydajnościowych, czego konsekwencją może być wydatne spowolnienie bądź również zatrzymanie procesów, co oczywiście pociąga za sobą wymierne konsekwencje. Bardzo często zdarza się, że zaprojektowane rozwiązanie jest bardzo wygodne z punktu widzenia procesu jednak pod względem wydajnościowym nieefektywne. Dobrze, jeśli zmiany można dokonać na etapie projektowania aplikacji, późniejsza optymalizacja wydajnościowa może rodzić duże problemy. Stąd też przeprowadza się tego typu testy w celu sprawdzenia wydajności aplikacji/systemu. Do tego celu najczęściej stosowane są wyspecjalizowane narzędzia, które przeprowadzą testy wg zadanych parametrów np.: ilość jednocześnie pracujących użytkowników, ilość jednocześnie wprowadzanych danych itp.), zapiszą rezultaty i przeanalizują uzyskane wyniki wskazując nieoptymalne rozwiązania.

 1. Przedmiot zamówienia:Zakup usług w zakresie testów integracyjne i akceptacyjne wytworzonego systemu B2B

 Ilość sztuk: 1

Opis: Testowanie integracyjne będzie polegać na testowaniu interfejsów oraz integracji pomiędzy modułami i systemami. Testy integracyjne wykonywane będą w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pomiędzy integrowanymi modułami, jak i współpracy z innymi wykorzystywanymi systemami. Testom integracyjnym podlegać będzie komunikacja pomiędzy panelem wydawcy a funkcjami udostępnianymi w formie usług (cały system opracowany jest w architekturze opartej na usługach SOA). Wydatek ten jest niezbędny dla kompleksowej realizacji inwestycji i wdrożenia systemu B2B. Wnioskodawca nie posiada odpowiednich kompetencji, by te prace informatyczne zrealizować samodzielnie, stąd niezbędne jest skorzystanie z usług zewnętrznych doradców w tym zakresie.

Wykonane zostaną również testy akceptacyjne, tj. walidacja systemu pod kątem zgodności z wymaganiami Wnioskodawcy i planowanych do wdrożenia funkcjonalności systemu. Ich kluczowym celem jest sprawdzenie niezawodności systemu, który będzie odpowiadał za operacje gospodarcze w organizacji, jak i w sieci B2B. Testy akceptacyjne (odbiorcze) systemu będą oficjalnym potwierdzeniem zgodności poszczególnych modułów i aplikacji, a następnie całego systemu z wymogami funkcjonalnymi i technicznymi. W ramach tego zadania zrealizuje się kilka sesji testowych o różnym charakterze i zakresie, wynikającym z harmonogramu projektu i postępu prac. Zakończony proces konfiguracji systemu będzie wymagał dokładnego przetestowania powstałego rozwiązania zgodnie z opracowanymi testami akceptacyjnymi. Testy wykonuje się na podstawie scenariuszy testowych opracowanych w celu zapewnienia objęciem testami najważniejszych procesów biznesowych oraz newralgicznych funkcjonalności. Podczas tych testów badana jest również wydajność całego systemu oraz ergonomia pracy na nim. Zadaniem testów akceptacyjnych jest potwierdzenie prawidłowość konfiguracji i parametryzacji całego systemu oraz prawidłowość implementacji wszystkich procesów biznesowych wraz z przygotowanymi modyfikacjami. Testy te powinny potwierdzić zgodność powstałego oprogramowania z założeniami i wymaganiami zawartymi w koncepcji oraz potwierdzić, że fizycznie system realizuje wszystkie wymagane funkcjonalności.

W ramach tych testów zweryfikowane zostanie również poprawne działanie całej platformy pod kątem elektronicznej wymiany danych z partnerami z formacie XML. W ramach tego zadania opracowane zostaną procedury testowe oraz wykonany zostanie fizycznie test sprawdzający prawidłowe zachowanie systemu na wprowadzane lub pobierane dane. Przypadki testowe są wybierane bezpośrednio na podstawie wymagań użytkowych i specyfikacji wymagań względem systemu. Jeżeli w trakcie testowania akceptacyjnego okaże się, że system nie spełnia kryteriów akceptacji, testowanie akceptacyjne nie może być zaliczone. Wówczas błędy i braki muszą zostać poprawione i uzupełnione, a testy akceptacyjne powtórzone. Testy akceptacyjne uwzględniają wszystkie poziomy organizacyjne systemu oraz pokrywają wszystkie obszary funkcjonalności systemu (również komunikacji z użytkownikiem).

 1. Przedmiot zamówienia:Zakup usług w zakresie szkolenia z obsługi nowych funkcjonalności

 Ilość sztuk: 1

Opis: Bezpośredni kontakt uczestników szkolenia z praktykami wdrożeniowymi będzie okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia użytecznej wiedzy, związanej z działaniem nowego systemu. Zakup i przeprowadzenie szkolenia jest konieczne w celu zapoznania osób obsługujących z możliwościami nowych modułów systemu oraz ich obsługą. Jest to koszt niezbędny z uwagi na sprawne i efektywne funkcjonowanie wdrażanego systemu B2B gwarantującego automatyzację przesyłu informacji. Specjalistyczne szkolenie dla użytkowników jest więc kosztem, bez którego niemożliwe będzie osiągnięcie zakładanych celów projektu.

Szkolenia mają przygotować pracowników firmy do prawidłowego posługiwania się wprowadzonymi rozwiązaniami informatycznymi. Szkolenia poza przekazaniem wiedzy praktycznej mają pokazać pracownikom firmy korzyści, jakie wynikają z użycia wprowadzonych rozwiązań. Zakłada się przeszkolenie ok. 40 osób, które będą wykorzystywać system B2B oraz jego poszczególne funkcjonalności w codziennej pracy. Szkolenie będzie odbywać się pod opieką 2 trenerów. Szkolenia zostaną wykonane w następującym zakresie:

– zarządzania kartoteką klientów oraz partnerów,
– obsługa cenników i konfiguracja rozliczeń,
– zarządzanie zasobami i terminarzami,
– zarządzanie historią danych pacjenta,
– operacje magazynowe,
– konfiguracja i wypełniania dynamicznych formularzy,
– obsługa hurtowni danych i modułu business intelligence,
– praca z systemem eksperckim.

Potrzeba przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń wynika bezpośrednio z unikatowości rozwiązania wprowadzanego w życie. Celem szkoleń będzie zdobycie wyłącznie umiejętności sprawnej obsługi i zarządzania całym systemem, dlatego musi ono być oparte na jego elementach. W związku z tym nie będzie zwierać żadnych standardowych elementów komercyjnych szkoleń oraz umiejętności nabyte przez uczestników w ramach szkoleń nie będą mogły być wykorzystane w innych obowiązkach zawodowych.

 

Pozycje 1-8 w etapie nr 4 – maksymalny termin wykonania mija 31.12.2015

Ofertę należy składać łącznie dla wszystkich przedmiotów zamówienia.
Nie dopuszcza się ofert częściowych.

Kryteria obligatoryjne:

1. Złożenie w skierowanej do Zamawiającego ofercie oświadczenia potwierdzającego możliwości i zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia (wg wzoru poniżej):
„Składamy następujące oświadczenia:

2. Gotowość wykonania zadań we wskazanych terminach.
3. Udzielenie gwarancji na oprogramowanie: min. 12 miesięcy

Kryteria punktowe:

Kryteria wyboru

Ocena kryterium

Cena netto oferty

Cena = (Cmin/Cr) * 100

gdzie:

Cmin – cena oferty najtańszej

Cr – cena ofert rozpatrywanej

 

Miejsce składania ofert:
–        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hanna.rausch@rehasport.pl
–        na adres korespondencyjny firmy:

REHASPORT CLINIC SP. Z O.O.
Ul. Górecka 30
60-201 Poznań

Termin dostarczania ofert:
24 marzec 2014

Osoba do kontaktu:
Hanna Rausch
Tel: 61 833 89 89

Dodatkowe wymagania formalne:

–        nazwa i adres oferenta,
–        data wystawienia oferty,
–        okres ważności oferty (minimum 2 miesiące),
–        wartości netto określone w walucie PLN.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy do żadnego określonego działania.

 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy REHASPORT CLINIC SP.  Z O.O. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy REHASPORT CLINIC SP. Z O.O.do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 2. REHASPORT CLINIC SP. Z O.O. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 3. REHASPORT CLINIC SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.